En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, Mas Patoxas SL els informa que les seves dades personals són incloses en fitxers informatitzats titularitat de Mas Patoxas SL que serà l'únic destinatari d'aquestes dades. La finalitat exclusiva és la gestió de clients i accions de comunicació comercial i que té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant carta dirigida a Mas Patoxas SL.